Khoa Phụ Sản

Họ tên
Tạ Minh Vương
Học vị
BS.CKI
Chức vụ
BS.KHTH
Chuyên khoa
Khoa Phụ Sản
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Khoa Phụ Sản