Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

 

Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 78/83 tiêu chí. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 94%. Tổng điểm các tiêu chí áp dụng: 325 điểm (có hệ số: 351). Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4,13 điểm...

Thông tin: click xem chi tiết


TIN LIÊN QUAN