Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện Gia An 115

Ban hành kèm theo Quyết định số 5299/QĐ-BHYT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt Danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Bệnh viện Gia An 115.

Ký thay Bộ trưởng – Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đã ký.

XEM CHI TIẾT: 

- Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện Gia An 115 duyệt lần 1 (Phần 1).

- Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện Gia An 115 duyệt lần 1 (Phần 2).

 

- Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện Gia An 115 duyệt lần 2.

 

 

 

 


Dịch vụ khác