Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện Gia An 115

Ban hành kèm theo Quyết định số 5299/QĐ-BHYT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt Danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Bệnh viện Gia An 115.

Ký thay Bộ trưởng – Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đã ký.

Chi tiết:

- Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện Gia An 115 (phần 1)

- Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện Gia An 115 (phần 2)


Dịch vụ khác

Dịch vụ khám tổng quát
Dịch vụ khám V.I.P